Photo

Michał Burdukiewicz

Photo

Michał Burdukiewicz

Bioinformatician, an avid R enthusiast and a proud father of two.

Michal Burdukiewicz’s publications .